• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
 
“ภายในปี 2564 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  นักเรียนดีมีคุณภาพ  โรงเรียนน่าเรียนน่าอยู่ ภายใต้เครือข่ายชุมชนร่วมใจใช้ประโยชน์ร่วมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน”

 
 
พันธกิจ
 
1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาสื่อสาร และเรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียน
4.ส่งเสริมนักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.ส่งเสริมนักเรียนมีจิตอาสา รู้รักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6.ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


 
เป้าประสงค์
 
1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และภูมิใจในความเป็นไทย
3.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมในอาเซียน
4.นักเรียนทุกคนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.นักเรียนมีจิตอาสา รู้รักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7.ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ
8.สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา       ให้บริการผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
9. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล