• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074 894768 โทรสาร 074 894 768

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียน  จะโหนงพิทยาคม  ที่ตั้ง  หมู่ที่  8  ตำบลจะโหนง   อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทร0-7447-7173  โทรสาร0- 7447-7173 
e-mail : [email protected]    
website http://janongpit.thai.ac

เปิดสอนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  50ไร่

เขตพื้นที่บริการ    ตำบลจะโหนง  ตำบลคลองเปียะ  ตำบลนาทับ  และตำบลป่าชิง