• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 

        โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งส้าน ถนนหาดใหญ่ - ปัตตานี ตำบลจะโหนง   อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2538   ซึ่งมีประวัติพอสังเขปดังนี้ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนจะนะวิทยา ซึ่งขณะนั้น มีนายจำลอง  ยอดประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนปีแรก (สาขาของโรงเรียนจะนะวิทยา)   โดยสภาตำบลจะโหนงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสภาตำบลเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว    มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน
 

       ปี พ.ศ.2535  สภาตำบลจะโหนงอนุญาตให้โรงเรียนจะนะวิทยา ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งพันตัน จำนวน 50 ไร่  ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสาขาจะนะวิทยา  สภาตำบลจะโหนง  ผู้ปกครองนักเรียน   และประชาชนโดยการนำของ  นายเจ๊ะอาหรับ บินหมัด      กำนันตำบลจะโหนง  ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 x 8 เมตร  จำนวน 1 หลัง  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  40 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  37 คน


        ปี พ.ศ. 2536 สภาตำบลจะโหนง  ผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์   และนักเรียนร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด      7x 24 เมตร จำนวน 1 หลังเป็นสถานที่เรียนและห้องพักครู  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 37 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น  113 คน

         ปี พ.ศ. 2537  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 94 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 36 คน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 167 คน มีครูอาจารย์ จำนวน 4 คน

 

               ปี พ.ศ. 2538 นายอาวุธ  วรรณชาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา  กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีสัมพันธ์  ทองสมัคร ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาจะนะวิทยา เป็น “โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม”  ในวันที่ 1 พฤษภาคม  2538  และกรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก.ข.ค. บ้านพักครู 1 หลัง  สนามบาสเกตบอล 1  สนาม  ถังเก็บน้ำ 1 ชุด ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ในปีนี้มีนักเรียนจำนวน 220 คน ครูอาจารย์  จำนวน  10 คน  นักการภารโรง  1  คน  และยาม 1  คน  โดยมี  นายชัยณรงค์  เซ่งบุญเล่ง    เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
 

     

          ปี พ.ศ.2539 กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณ   ในการก่อสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง  ถังเก็บน้ำฝน  1 ชุด  ซุ้มประตู ป้ายชื่อโรงเรียนและเสาธง
 

          ปี พ.ศ.2540 มีครูอาจารย์ จำนวน 21 คน นักเรียนจำนวน 364 คน ได้รับงบประมาณจาก
กรมสามัญศึกษาก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง 200 เมตร

          ปี พ.ศ. 2541 มีครูอาจารย์ 22 คนนักเรียน 438 คน   และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ห้องเรียน 

 


ปี  พ.ศ. 2542  มีครูอาจารย์      25  คน   นักเรียน  256  คน
ปี พ.ศ. 2543   มีครูอาจารย์      31  คน   นักเรียน  425  คน    
ปี พ.ศ. 2544   มีครูอาจารย์      36  คน   นักเรียน  359  คน
ปี พ.ศ. 2545   มีครูอาจารย์      36  คน   นักเรียน  295  คน    
ปี พ.ศ. 2546   มีครูอาจารย์      27  คน   นักเรียน  251  คน    
ปี พ.ศ. 2547   มีครูอาจารย์      26  คน   นักเรียน  216  คน    
ปี พ.ศ. 2548   มีครู                25  คน   นักเรียน  189  คน  
ปี พ.ศ. 2549   มีครู                24  คน   นักเรียน  138  คน
ปี พ.ศ. 2550   มีครู                23  คน   นักเรียน  129  คน  
ปี พ.ศ. 2551   มีครู                23  คน   นักเรียน  147  คน
ปี พ.ศ. 2552   มีครู                21  คน   นักเรียน  226  คน  
ปี  พ.ศ. 2553  มีครู                21  คน   นักเรียน  256  คน
ปี  พ.ศ. 2554  มีครู                23  คน   นักเรียน  244  คน
ปี พ.ศ. 2555   มีครู                20 คน   นักเรียน  206  คน     
ปี พ.ศ. 2556   มีครู                20 คน   นักเรียน  198  คน
ปี พ.ศ. 2557   มีครู                20  คน   นักเรียน  199  คน    
ปี พ.ศ. 2558   มีครู                20  คน   นักเรียน  202  คน    
ปี พ.ศ. 2559   มีครู                19  คน   นักเรียน  192  คน
ปี พ.ศ. 2560   มีครู                19  คน   นักเรียน  204  คน
 
เขตพื้นที่บริการ ตำบลจะโหนง ตำบลคลองเปียะ ตำบลนาทับ และตำบลป่าชิง จำนวน ๒,๑๔๕ครัวเรือน